Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Albin 25 Klubben behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Albin 25 Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Albin 25 klubben genom att kontakta oss på info@albin25.se . Medlemskapet i Albin 25 Klubben är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Albin 25 Klubben behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt dina båtuppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Albin 25 Klubben är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Albin 25 Klubben har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgifts- behandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Albin 25 Klubben ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Albin 25 Klubbens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Albin 25 Klubben samarbetar med för nödvändig behandling för Albin 25 Klubbens räkning. Vidare kan vi lämna ut dina adressuppgifter till Postnord eller annan aktör för utskick av medlemsnyheter. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontakt- uppgifter delas med partnerorganisationer som exempelvis Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter/mailuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

 

Lagringstiden

Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Albin 25 Klubben kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga person- uppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@albin25.se . Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte skriftligen meddelar annat anser vi att du har mottagit denna information och accepterat den.

 

Albin 25 Klubben 2018-05-21